Cookie Policy

COOKIE PRINCIPLES

by admin on 03.03.2019

COOKIES - HOW TO USE THEM

This policy details how Shootingcoach.online uses cookies, as well as files and technologies similar to them - such as local shared objects known as "flash cookies", web labels, and so on. We all call these files and technologies "cookies" together. If you visit our website and accept cookies in your browser, we consider this to be our acceptance of our cookie terms.

WHAT ARE COOKIES AND HOW DOES IT WORK?

Cookies are small files that send and store websites that you visit your computer. Cookies are stored in the folder for your browser's files. The next time you visit the site, the web browser reloads the cookies and sends this information back to the website or element that originally created the cookie. To learn more about these technologies and how they work, see allaboutcookies.org for example.

WHY DO YOU USE COOKIES?

We use cookies on our site to provide you with smoother and easier work with the site. See your cookie management options in the next chapter.

BASIC FUNCTIONS

These cookies are essential to the operation of our website and are key to providing their smooth features. For example, by remembering your language and country selection or maintaining access to secure parts of that domain, you can view the site continuously. These cookies also remember the products you are interested in so that you can be redirected to the operator's website for possible product purchase.

IMPROVING THE WEBSITE

These cookies allow us to improve our website by seeing how it is used. We perform profiling analysis to better understand individual users who read an article (to know what people like). We also monitor where the content is viewed so we can edit the site for optimum use. We also count the number of "Like" and "Tweet" plugins, as well as what content from our site is shared or linked.

ADAPTATION

These cookies help to make the content of a website as personal as possible - for example, by displaying targeted headlines and relevant recommendations. We are examining what type of reference is used to find our sites - such as an email campaign or a link from a referral site. We can estimate the effectiveness of our promotions and advertising campaigns.

ADVERTISING

With these cookies, we can dynamically display Shootingcoach.online ads on the Shootingcoach.online website and selected third-party websites. These ads are not listed by Shootingcoach.online. In the future, we may extend third-party ads to other Shootingcoach.online websites. Our domains may also contain elements that set cookies for third-party entities, e.g. Facebook Like button or Twitter Tweet button.

HOW CAN I MAKE COOKIES?

You can view the available cookie management options in your browser. With your browser, you can manage your core cookies, website improvements, customizations, and ads. Different browsers use different ways to disable cookies, but most of them are in the Tools or Options menu. You can also read help information in your browser. In addition to managing cookies, the browser usually allows you to manage files similar to cookies - such as local shared objects, for example by allowing private (anonymous) mode.

Disabling cookies may result in you not being able to use some of the components of the Shootingcoach.online website. If you delete your cookies from your browser, you may need to reinstall your opt-out cookies.

HOW DID YOU LEAVE INFORMATION?

This depends on the type of cookies. Session Cookies expire when you close your browser. Permanent cookies, including locally shared objects ("flash cookies"), typically have an expiration date ranging from two months to several years.

WHAT YOU SHOULD KNOW?

Shootingcoach.online may change these policies from time to time. In the event that these policies are adversely affected, Shootingcoach.online will post a notice of this change at the beginning of this policy and on the home page of this website. We often inform important newsletters about important changes. We encourage you to review these policies from time to time to keep you informed of any changes.ZÁSADY PRE SÚBORY COOKIE

napísal admin, 03.03.2019

SÚBORY COOKIE – AKO ICH POUŽÍVAME
Tieto zásady obsahujú podrobnosti o tom, ako spoločnosť Shootingcoach.online používa súbory cookie, ako aj súbory a technológie im podobné – napríklad lokálne zdieľané objekty známe aj pod názvom súbory „Flash cookie“, webové návesti, a pod. Všetky tieto súbory a technológie spoločne nazývame „súbory cookie“. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.

ČO SÚ SÚBORY COOKIE A AKO FUNGUJÚ?
Súbory cookie sú malé súbory, ktoré do vášho počítača posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodne súbor cookie vytvoril. Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o týchto technológiách a o tom, ako fungujú, pozrite si napríklad allaboutcookies.org.
PREČO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?
Na našich stránkach používame súbory cookie, aby sme vám mohli poskytnúť plynulejšiu a jednoduchšiu prácu s webom. Pozrite si svoje možnosti správy súborov cookie v ďalšej kapitole.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Tieto súbory cookie tvoria základ potrebný na prevádzku našich webových stránok a sú kľúčom k poskytovaniu ich plynulých funkcií. Napríklad tým, že sa zapamätá váš jazyk a výber krajiny alebo zachováva overenie prístupu do zabezpečených častí príslušnej domény, si môžete stránky prezerať neprerušene. Tieto súbory cookie si tiež pamätajú produkty, o ktoré sa zaujímate, aby vás bolo možné presmerovať na webovú stránku operátora za účelom možného zakúpenia produktu.

VYLEPŠENIE WEBOVEJ STRÁNKY
Tieto súbory cookie nám umožňujú vylepšovať naše webové stránky tým, že vidíme, ako sa využívajú.Vykonávame profilovaciu analýzu, aby sme lepšie porozumeli jednotlivým používateľom, ktorí si prečítajú určitý článok (aby sme vedeli, čo ľudia obľubujú). Taktiež sledujeme, odkiaľ sa prezerá obsah, aby sme mohli stránky upravovať za účelom optimálneho využívania. Počítame tiež počty kliknutí na zásuvné moduly „Like“ a „Tweet“ a tiež to, aký obsah z našich stránok sa zdieľa alebo odkazuje.

PRISPÔSOBENIE
Tieto súbory cookie napomáhajú čo najväčšiemu prispôsobeniu obsahu webovej stránky – napríklad zobrazovaním cielených titulkov a relevantných odporúčaní. Skúmame, aký typ referencie sa používa na nájdenie našej stránky – napríklad e-mailová kampaň alebo odkaz z odporúčajúcej stránky. Môžeme tak odhadnúť efektívnosť našich propagačných akcií a reklamných kampaní.

REKLAMA
Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy Shootingcoach.online na webových stránkach spoločnosti Shootingcoach.online a vybraných webových stránkach tretej strany. Tieto reklamy neuvádza spoločnosť Shootingcoach.online. V budúcnosti môžeme rozšíriť reklamy tretej strany aj na iné webové stránky spoločnosti Shootingcoach.online. Naše domény tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter.

AKO MÔŽEM SPRAVOVAŤ SÚBORY COOKIE?
Dostupné možnosti na správu súborov cookie si môžete pozrieť v svojom prehliadači. Pomocou prehliadača si môžete spravovať súbory cookie týkajúce sa základných funkcií, zlepšenia webovej stránky, prispôsobenia a reklamy. Rôzne prehliadače využívajú rôzne spôsoby na zakázanie súborov cookie, ale väčšinou sa nachádzajú v ponuke Nástroje alebo Možnosti. V prehliadači si môžete tiež prečítať informácie pomocníka. Okrem správy súborov cookie vám prehliadač obvykle umožňuje riadiť súbory podobné súborom cookie – napríklad miestne zdieľané objekty, a to napríklad povolením súkromného (anonymného) režimu.
Zakázanie súborov cookie môže mať za následok, že nebudete môcť používať niektoré súčasti webových stránok Shootingcoach.online. Ak svoje súbory cookie z prehliadača vymažete, môže byť potrebné znovu nainštalovať súbory cookie slúžiace na odhlásenie.

AKO DLHO SI INFORMÁCIE PONECHÁVAME?
To závisí od typu súborov cookie. Platnosť súborov typu „session cookie“ vyprší po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie vrátane lokálne zdieľaných objektov („Flash cookie“) majú obvykle dátum skončenia platnosti v rozsahu od dvoch mesiacov až do niekoľkých rokov.

ČO BY STE EŠTE MALI VEDIEŤ?
Spoločnosť Shootingcoach.online môže z času na čas tieto zásady pozmeniť. V prípade, že sa tieto zásady zmenia nepriaznivým spôsobom, spoločnosť Shootingcoach.online zverejní oznam o tejto zmene na začiatku týchto zásad a na úvodnej stránke týchto webových stránok. O dôležitých zmenách často informujeme aj newsletterom. Odporúčame vám, aby ste si z času na čas prečítali tieto zásady, aby ste boli o všetkých zmenách informovaní.